Dokumentacja medyczna

Realizując prawa pacjenta do dostępu do jego dokumentacji medycznej, informujemy że dokumentację medyczną udostępnia się w sposób i na zasadach określonych w Ustawie z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach Pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta (Dz. U z 2012 r., poz. 159).

Zgodnie z Art. 26. ust. 1 ww. ustawy, dokumentacja medyczna może być udostępniona pacjentowi, jak również jego przedstawicielowi ustawowemu bądź osobie pisemnie upoważnionej przez pacjenta w następującej formie:

 • poprzez wgląd w miejscu udzielania świadczeń medycznych,
 • wykonanie kserokopii dokumentacji,
 • wydanie oryginału dokumentacji po uprzednim pokwitowaniu odebrania oraz z zastrzeżeniem zwrotu dokumentacji po jej wykorzystaniu. Dokumentacje wydaje się osobie, której dotyczy dokumentacja bądź osobie która została upoważniona przez pacjenta.
 • Kserokopia dokumentacji medycznej może zostać udostępniona pacjentowi wyłącznie na jego pisemny wniosek, złożony w rejestracji przychodni. Wniosek o wydanie kopii dokumentacji medycznej dostępny jest w rejestracji w każdej przychodni oraz w dziale Druki do pobrania.

Odbiór wyników badań oraz recept

 • Pacjent wykonujący badania radiologiczne, diagnostyczne lub laboratoryjne w Centrum Medyczne 'Legionów” odbiera wyniki badań osobiście po okazaniu dokumentu tożsamości
 • Pacjent może upoważnić do odbioru wyników badań inną osobę. Upoważnienie wypełnia w obecności pracownika przed wykonaniem badania.
 • Osoba odbierająca wyniki badań przedstawia:
  -upoważnienie wypełnione przez pacjenta,
  -własny dokument tożsamości 
 • W przypadku odbioru wyników przez osobę nie mającą upoważnienia wystawionego przez pacjenta wyniki badań nie będą wydawane w trosce o ochronę danych osobowych pacjenta i obowiązujące przepisy prawa

Odbiór kserokopii dokumentacji medycznej

Kserokopia dokumentacji medycznej wydawana jest pacjentowi lub osobie przez niego wcześniej upoważnionej po ówczesnym okazaniu dokumentu potwierdzającego tożsamość.

 • Z uwagi na obowiązujące przepisy o ochronie danych osobowych,nie przyjmujemy próśb i wniosków o przesłanie dokumentacji medycznej,wyników badań, recept składanych drogą telefoniczną, e-mailową czy za pośrednictwem osób trzecich.
 • Czas wykonania kserokopii dokumentacji medycznej może wynosić do 7 dni roboczych od daty złożenia wniosku.
 • Odbiór dokumentów możliwy jest w rejestracji podmiotu leczniczego, w której znajduje się dokumentacja i w której złożono wniosek.
  Podstawa prawna: Ustawa z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta (Dz. U z 2012 r., poz.159). Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997r. O ochronie danych osobowych (tekst jednolity: Dz.U. Z 2002 Nr 101, poz 926 z późn. zm.).
Elektroniczna dokumentacja medyczna pacjenta.