Dowody ubezpieczeń

Szanowny Pacjencie!

W związku z wprowadzeniem od 1 stycznia 2013 r. systemu e-WUŚ (Elektroniczna Weryfikacja Uprawnień Świadczeniobiorców), każdy pacjent zgłaszający się do naszej placówki w celu udzielenia jakiegokolwiek świadczenia medycznego ma obowiązek posiadania dokumentu potwierdzającego tożsamość (dowód osobisty, prawo jazdy lub paszport). Dzieci i młodzież objęta obowiązkiem szkolnym do ukończenia 18 roku życia – aktualną legitymację szkolną. Jeżeli dziecko nie ukończyło 3 miesiąca życia i nie ma jeszcze nadanego numeru PESEL, rodzic podaje swój numer PESEL.

W przypadku gdyby system e-WUŚ nie potwierdził ubezpieczenia, można podpisać stosowne oświadczenie lub przedstawić dokument potwierdzający ubezpieczenie.

Dowodem ubezpieczenia jest:

  • dla osób zatrudnionych na umowę o pracę – legitymacja ubezpieczeniowa lub dolny odcinek druku RMUA.
  • osoby prowadzące działalność gospodarczą – ostatni odcinek wpłaty składki na ubezpieczenie zdrowotne.
  • dla osób ubezpieczonych w Kasie Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego – legitymacja wydana przez KRUS wraz z odcinkiem wpłaty składki za ostatni kwartał.
  • emeryci i renciści – ważna legitymacja emeryta lub rencisty lub odcinek wypłaty świadczenia.
  • bezrobotni – zaświadczenie wydane przez Urząd Pracy i aktualne karty wizyt.
  • członkowie rodziny zgłoszonego do ubezpieczenia przez pracownika – legitymacja rodzinna.
  • dla osób, których składki są finansowane z budżetu państwa – zaświadczenie płatnika składek.
  • ubezpieczeni dobrowolnie – umowa zawarta z NFZ z aktualnym dowodem opłaty składki na ubezpieczenie zdrowotne.
  • dla obcokrajowców uprawnionych do świadczeń opieki zdrowotnej na podstawie przepisów o koordynacji – dokument potwierdzający prawo do tych świadczeń, wystawiony przez zagraniczną instytucję właściwą.

 Niezależnie od uprawnień z tytułu ubezpieczenia zdrowotnego bezpłatne świadczenia zdrowotne przysługują wszystkim dzieciom i młodzieży do ukończenia 18 roku życia oraz kobietom w ciąży, w okresie porodu i połogu.

Więcej informacji : http://www.nfz.gov.pl/dla-pacjenta/ubezpieczenia-w-nfz/

ewuś