Kolejki oczekujących

Na listę oczekujących wpisywani są pacjenci oczekujący na udzielenie świadczenia jeżeli świadczenie nie może być udzielone w dniu zgłoszenia. Wpisu na listę oczekujących dokonuje się w chwili zgłoszenia w dniach i godzinach pracy rejestracji Centrum Medycznego „Legionów”.

Pacjent jest obowiązany dostarczyć skierowanie nie później niż w terminie 14 dni roboczych od dnia zapisu do kolejki oczekujących – pod rygorem skreślenia z listy. W przypadku rezygnacji pacjenta z oczekiwania oryginał skierowania zwraca się pacjentowi.

Na liście oczekujących odnotowuje się, między innymi, następujące informacje:

  • Numer na liście oczekujących,
  • Datę i godzinę wpisu,
  • Imię i nazwisko pacjenta,
  • Numer PESEL, a w przypadku jego braku, numer dokumentu potwierdzającego tożsamość pacjenta,
  • Adres pacjenta,
  • Numer telefonu lub oznaczenie innego sposobu komunikacji z pacjentem lub jego opiekunem,
  • Rozpoznanie lub powód przyjęcia,
  • Planowany termin udzielenia świadczenia
  • Imię i nazwisko osoby dokonującej wpisu wraz z jej podpisem.

Przy zapisie uwzględnia się dwie kategorie medyczne pacjentów:

Przypadek pilny – jeśli istnieje konieczność pilnego udzielenia świadczenia ze względu na dynamikę procesu chorobowego i możliwość szybkiego pogorszenia stanu zdrowia lub znaczącego zmniejszenia szans na powrót do zdrowia.

Przypadek stabilny – pacjent nie będący się w stanie wymagającym nagłej interwencji medycznej i nie zaliczony do przypadków pilnych.

Umieszczenie na liście oczekujących odbywa się zgodnie z określoną kategorią medyczną i według kolejności zgłoszeń. Planowany termin udzielenia świadczenia oznacza się poprzez wskazanie daty: dzień, miesiąc i rok planowania. Pacjent otrzymuje pisemną informację o wyznaczonym terminie wykonania świadczenia.

Jak sprawdzić czas oczekiwania na świadczenie?

Pacjent może sprawdzić kolejki w systemie przygotowanym przez NFZ:  Informator o Terminach Leczenia NFZ

Drugą możliwością jest kontakt z naszą rejestracją: (059) 8632 430