Prawa pacjenta

Prawa pacjenta są zbiorem praw, zawartych między innymi w Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej, ustawie o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, ustawie o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta.

Przestrzeganie praw pacjenta jest ustawowym obowiązkiem wszystkich uczestniczących w udzielaniu świadczeń zdrowotnych. Od organów władzy publicznej począwszy, poprzez osoby wykonujące zawód medyczny, do wszystkich innych, którzy z racji wykonywanego zawodu mają kontakt z pacjentem.

 • Pacjent ma prawo do świadczeń zdrowotnych;
 • Jak również posiada prawo do informacji;
 • A także przysługuje prawo do zgłaszania działań niepożądanych produktów leczniczych;
 • W związku z tym należy respektować prawo do tajemnicy informacji;
 • Aczkolwiek pacjent może wyrazić zgodę na udzielenie świadczeń zdrowotnych bądź jej nie wyrazić;
 • Należy szanować intymność jak również godności pacjenta;
 • Prawo do dokumentacji medycznej;
 • Pacjent może zgłosić sprzeciw wobec opinii jak również orzeczenia lekarza;
 • Prawo pacjenta do poszanowania życia prywatnego i rodzinnego;
 • Prawo pacjenta do opieki duszpasterskiej;
 • Prawo pacjenta do przechowywania rzeczy wartościowych w depozycie;

Pełna informacja o prawach pacjenta dostępna jest na stronie Rzecznika Praw Pacjenta: www.bpp.gov.pl

Infolinia Rzecznika Praw Pacjenta