Skierowanie – kiedy i do kogo ?

Świadczenia ambulatoryjnej opieki specjalistycznej udzielane są na podstawie skierowania od lekarza POZ lub innego lekarza udzielającego świadczeń w ramach umowy z NFZ.

Pacjent zgłaszający się do rejestracji powinien przedstawić,oprócz potwierdzenia prawa do świadczeń,ważne skierowanie gdyż jest to wymagane przy świadczeniach finansowanych ze środków publicznych.

Karta informacyjna z leczenia szpitalnego, izby przyjęć bądź szpitalnego oddziału ratunkowego nie kwalifikuje do udzielenia świadczenia w poradni specjalistycznej. Prowadzący leczenie szpitalne lekarz powinien wystawić niezbędne skierowanie do poradni.

Konsultacje niżej wymienionych specjalistów nie wymagają posiadania skierowania:

Pacjenci uprawnieni do korzystania ze świadczeń bez skierowania:

  • chorzy na gruźlicę;
  • zakażeni wirusem HIV;
  • inwalidzi wojenni i wojskowi oraz osoby represjonowane, a także kombatanci;
  • cywilne lub niewidome ofiary działań wojennych;
  • uzależnieni od alkoholu, środków odurzających jak i również substancji psychotropowych;
  • uprawnieni żołnierze oraz pracownicy w zakresie leczenia urazów lub chorób nabytych podczas wykonywania zadań poza granicami państwa;
  • weterani poszkodowani;
  • osoby będące już w trakcie leczenia, które oczekują na kolejną wizytę.

Skierowanie, a także jego ważność

Skierowanie jest ważne dopóty, dopóki istnieją przesłanki wskazujące na potrzebę podjęcia działań diagnostycznych lub terapeutycznych.

Zachowuje ono swoją ważność do czasu realizacji, np. poprzez ustalenie terminu przyjęcia pacjenta do szpitala.

Po objęciu pacjenta opieką danej poradni, skierowanie ważne jest tak długo, jak długo utrzymuje się problem zdrowotny będący przyczyną wydania skierowania i jak długo lekarz specjalista prowadzący pacjenta wyznacza terminy kolejnych wizyt.

Ważne! Pacjent, który rejestruje się do poradni specjalistycznej telefonicznie bądź poprzez osoby trzecie ma obowiązek dostarczyć oryginał skierowania , nie później niż w terminie 14 dni roboczych od dnia dokonania wpisu na listę oczekujących, pod rygorem skreślenia z listy oczekujących.

Oczekujący nie zostanie skreślony z listy jeśli uprawdopodobni, że niezgłoszenie się na wizytę nastąpiło z powodu siły wyższej. Powszechnie przyjęte rozumienie siły wyższej: zdarzenie nadzwyczajne, zewnętrzne i niemożliwe do zapobieżenia.

Pacjent w celu otrzymania danego świadczenia może się wpisać na listę oczekujących u jednego świadczeniodawcy.  Zasada ta dotyczy również świadczeń udzielanych bez skierowania oraz świadczeń onkologicznych.

Skierowanie