Uprawnienia szczególne

Uprawnienia szczególne do korzystania ze świadczeń opieki zdrowotnej poza kolejnością oraz bez skierowania.


Zgodnie z art. 43 i art. 47 c ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz.U.2015.581. ze zm.), prawo do korzystania poza kolejnością ze świadczeń opieki zdrowotnej mają pacjenci, którzy posiadają tytuł oraz okazują wymagany dokument potwierdzający uprawnienia:

 • Zasłużonego Honorowego Dawcy Krwi i Zasłużonego Dawcy Przeszczepu;
 • Inwalidy wojennego i wojskowego oraz kombatanta;
 • Żołnierza, pracownika wojska, weterana poszkodowanego w wykonywaniu zadań poza granicami państwa;
 • Kobiety w ciąży i w okresie połogu;
 • Osoby niepełnoletnie posiadające zaświadczenie stwierdzające ciężkie i nieodwracalne upośledzenie albo nieuleczalną chorobę zagrażającą życiu.;
 • Działacza opozycji antykomunistycznej i osoby represjonowane z powodów politycznych;
 • Osoby o znacznym stopniu niepełnosprawności (od 01.07.2018r)

Korzystanie poza kolejnością ze świadczeń opieki zdrowotnej w szpitalach i świadczeń specjalistycznych w ambulatoryjnej opiece zdrowotnej oznacza, że:

 • świadczeniodawca udziela tych świadczeń poza kolejnością przyjęć wynikającą z prowadzonej przez niego listy oczekujących
 • świadczeniodawca udziela tych świadczeń w dniu zgłoszenia
 • w przypadku gdy nie można udzielić świadczenia w dniu zgłoszenia, świadczeniodawca wyznacza inny termin poza kolejnością przyjęć;
 • Nie można wykonać świadczenia z zakresu aos w terminie późniejszym niż w ciągu 7 dni roboczych od dnia zgłoszenia.
 • Osoby uprawnione korzystają ze świadczeń opieki zdrowotnej po okazaniu właściwego dokumentu potwierdzającego uprawnienia.

W przypadku rejestracji telefonicznej lub za pośrednictwem osób trzecich pacjent musi dostarczyć oryginał skierowania w ciągu 14 dni. Oryginał skierowania można dostarczyć osobiście, za pośrednictwem osób trzecich lub przesłać pocztą.

Zgodnie z art. 57 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz.U.2015.581. Ze zm.), prawo do korzystania bez skierowania ze świadczeń ambulatoryjnej opieki zdrowotnej mają pacjenci posiadający tytuł oraz okazujący wymagany dokument potwierdzający uprawnienia:

 • chorzy na gruźlicę;
 • zakażeni wirusem HIV;
 • uzależnieni od alkoholu, środków odurzających jak i również substancji psychotropowych;
 • inwalidzi wojenni i wojskowi oraz osoby represjonowane, a także kombatanci;
 • działacze opozycji antykomunistycznej oraz osoby represjonowane z powodów politycznych;
 • cywilne lub niewidome ofiary działań wojennych;
 • uprawnieni żołnierze oraz pracownicy w zakresie leczenia urazów lub chorób nabytych podczas wykonywania zadań poza granicami państwa;
 • weterani poszkodowani;
 • osoby posiadające orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności;
 • osoby będące już w trakcie leczenia, które oczekują na kolejną wizytę.

Ważne!

W przypadku korzystania z rehabilitacji leczniczej należy pamiętać, że niezależnie od posiadanych szczególnych uprawnień konieczne jest posiadanie każdorazowo skierowania wystawionego przez lekarza ubezpieczenia zdrowotnego.Strona pełnomocnika rządu ds. osób niepełnosprawnych


Pod tymi numerami uzyskasz informacje o uprawnieniach dla osób ze znacznym stopniem niepełnosprawności